Szkolenie BHP – na czym polega?

Na czym polega szkolenie BHP? Warto na wstępie zaznaczyć, że prawo przewiduje dwa rodzaje szkoleń BHP, czyli szkolenia wstępne oraz szkolenia okresowe. Pracownik musi odbyć tego rodzaju szkolenia, a jego uczestnictwo powinno być potwierdzone przez niego na piśmie i odnotowane w aktach osobowych pracownika. Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko pracownika, miejsce oraz datę szkolenia, podpis pracownika. Jak wyglądają tego rodzaju szkolenia BHP? Wyjaśniamy!


Spis treści:

  • Wstępne szkolenie BHP
  • Instruktaż ogólny i stanowiskowy BHP

Z wpisu dowiesz się, jak wygląda wstępne szkolenie BHP oraz czym jest instruktaż ogólny i stanowiskowy BHP.

Wstępne szkolenie BHP

Wstępne szkolenia BHP organizuje się jeszcze przed dopuszczeniem danego pracownika do pracy. Celem tego rodzaju szkoleń jest dostarczenie pracownikowi niezbędnej wiedzy i umiejętności do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa. Szkolenie wstępne obejmuje również zapoznanie danego pracownika z zagrożeniami wynikającymi z pracy na konkretnych stanowiskach oraz instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż ogólny i stanowiskowy BHP

Instruktaż ogólny również musi być przeprowadzony przed dopuszczeniem pracownika do pracy! Pracownik powinien zostać zapoznany z przepisami BHP, które są zawarte w Kodeksie pracy, z regulaminem danej firmy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż ogólny z zasad BHP muszą odbyć zarówno nowo zatrudnieni pracownicy, jak i studenci, praktykanci, uczniowie szkół zawodowych, którzy zostali zatrudnieni w celu praktycznej nauki swojego zawodu.

Bardzo ważny jest również instruktaż stanowiskowy, który odbywa się na stanowisku pracy, na którym będzie pracować dany pracownik. Podczas instruktażu zapoznaje się pracownika z zagrożeniami występującymi na stanowisku, sposobami ochrony przed nimi oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Instruktaż stanowiskowy BHP musi być zakończony sprawdzianem wiadomości z zakresu bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. Jeśli pracownik pozytywnie przejdzie sprawdzian, stanowi to podstawę dopuszczenia go do pracy na określonym stanowisku. Czas trwania szkolenia jest uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, jego dotychczasowego stażu pracy, rodzaju pracy i zagrożeń, które występują na danym stanowisku pracy.

Recent Posts
Uprawnienia SEP – czy jest to zwrot poprawny?BHP w firmie - obsługa stała czy jednorazowa?