SZKOLENIA BHP

Szkolenia w zakresie BHP i podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Szkolenia BHP

Zgodnie z art. 66 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483 z dnia 2 kwietnia 1997 r.) każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunki pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa K.P. oraz akty wykonawcze w postaci rozporządzeń. Obowiązki te muszą być spełnione w każdej firmie.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń.

Realizujemy obligatoryjne szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP dla wszystkich grup zawodowych.

Ponadto prowadzimy szkolenia przeznaczone dla pracowników zajmujących się EKSPLOATACJĄ lub/i DOZOREM urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (G1), cieplnych (G2) i gazowych (G3) w oparciu o rozporządzenie MG (Dz. U. 2013 r. poz. 492). . Szkolenie przeprowadzane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1189). I kończy się egzaminem przed komisją oraz wydaniem świadectw kwalifikacyjnych, ważnym w całym kraju oraz UE przez okres 5 lat.

Szkolenie to skierowane jest do osób zajmujących się serwisem, obsługą oraz przeglądami okresowymi urządzeń i instalacji energetycznych które odnawiają świadectwa jak i tych, które przystępują do egzaminu po raz pierwszy.

Szkolenia są przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci:

Elektroenergetycznych

Czyli wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (Grupa 1).

Grupa I – urządzenia elektroenergetyczne

Organizujemy egzaminy kwalifikacyjne – w zakresie EKSPLOATACJI – DOZORU (Rozporządzenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz. I 184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. I 189).

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
5. urządzenie elektrotermiczne;
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10. aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1 – 5; 7 i 9.

Energetycznych

Czyli wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło np. pompy, kotły, sprężarki, piece, urządzenia chłodnicze (Grupa 2).

Grupa 2 – urządzenia energetyczne

Organizujemy egzaminy kwalifikacyjne – w zakresie EKSPLOATACJI – DOZORU (Rozporządzenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz. I 184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. I 189).

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności ponad 100 Mg
9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
10. Aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

Gazowych

Czyli wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe (Grupa 3).

Grupa 3 – gazowe

Organizujemy egzaminy kwalifikacyjne – w zakresie EKSPLOATACJI – DOZORU (Rozporządzenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz. I 184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. I 189).

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
9. turbiny gazowe;
10.aparatura kontrolno – pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 3 – 7; 9 i 10.

Obsługa BHP na najwyższym poziomie!