Zmiany w szkoleniach okresowych bhp dla niektórych pracowników administracyjno-biurowych

Na podstawie ustawy z 9.11.2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018r., poz. 2244), od dnia 1 stycznia 2019r. obowiązują zmiany do KP [art. 237 (§ 22 – § 24)], które ograniczają obowiązek szkoleń okresowych bhp pracowników administracyjno-biurowych oraz pozwalają pracodawcy na samodzielne realizowanie zadań służby bhp w firmach zatrudniających do 50 pracowników.

Wprowadzane zmiany to:

  • ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka.
  • pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników i zakwalifikowanego do nie wyższej kategorii ryzyka niż 3-cia w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym.

Zwolnienie ze szkoleń okresowych bhp obejmie pracowników administracyjno-biurowych zatrudnianych przez pracodawców zakwalifikowanych do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż 3 kategorię ryzyka z uwagi, iż są to stanowiska pracy o najniższych wskaźnikach wypadkowości oraz w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.

W grupach działalności wyższych niż 3 kategoria ryzyka, szkolenia okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych – nadal obowiązują i powinny być realizowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004r. nr 180, poz. 1860).

Kategorie ryzyka dla danej firmy można zweryfikować na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r. poz. 1005).

Kiedy konieczne są szkolenia okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych w grupach działalności nie wyższych niż 3 kategoria?

Pierwszym warunkiem wymuszającym poddanie pracowników administracyjno-biurowych szkoleniu okresowemu bhp, jest przeprowadzona w firmie ocena ryzyka zawodowego, w której wskazane są zagrożeni na tych stanowisku pracy.

Drugim warunkiem wymuszającym poddanie pracowników administracyjno-biurowych szkoleniu okresowemu bhp, będzie zmiana kategorii ryzyka dla grupy działalności, w której znajduje się firma. Jeżeli w trakcie prowadzenia działalności zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka, wówczas konieczne będzie przeprowadzenie szkolenia okresowego bhp dla pracowników administracyjno-biurowych w ciągu 6 miesięcy od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

W obu przypadkach szkolenie te należy przeprowadzić w ciągu 6 miesięcy od dnia dokonania oceny ryzyka lub ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

Recent Posts
Kilka Informacji o szkoleniach BHPKilka informacji na temat wypadków przy pracy