Uprawnienia SEP – czy jest to zwrot poprawny?

Nagminnie spotykamy się z określeniem „uprawnienia SEP”. Na takie określenie wielokrotnie trafiamy przeglądając poszczególne strony internetowe. Taki zwrot pojawia się nawet w wymaganiach stawianych kandydatom podczas rekrutacji, jak również w potocznej mowie. Warto jednak pamiętać, że określenie to nie jest poprawne.

Dlaczego? Ponieważ SEP to skrót Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a świadectwa kwalifikacyjne (uprawnienia) wydają komisje powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki a działające przy Stowarzyszeniach naukowo-technicznych lub w przedsiębiorstwach związanych z eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych zatrudniających co najmniej 200 osób.

Przy jakich pracach nie wymagane jest potwierdzenie posiadania przez pracownika kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych?

Aktami prawnymi regulującymi zagadnienia związane kwalifikacjami pracowników
w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych są:

  • ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
    w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).

Zgodnie z § 4 rozporządzenia MGPiPS z 2003 r. nie jest wymagane potwierdzenie posiadania kwalifikacji w zakresie urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących:

  • urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż
    20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi,
  • urządzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.

Zasady wymagane przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013, poz. 492).

Zgodnie § 3 rozporządzenia MG z 2013 r., od osób obsługujących urządzenia energetyczne powszechnego użytku – do których należy zaliczyć urządzenia przeznaczone na indywidualne potrzeby ludności lub używane w gospodarstwach domowych – nie wymaga się potwierdzenie posiadania kwalifikacji.

Recent Posts
szkolenie-okresowe-bhp-dla-pracownikówNa czym polega Szkolenie BHP?