SZKOLENIA ENERGETYCZNE (SEP)

Uprawnienia energetyczne – szkolenie w zakresie grupy 1, grupy 2 oraz grupy 3 (tzw. SEP)

Szkolenia energetyczne SEP

CELE SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przypomnienie oraz aktualizację wiedzy o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji:

  • urządzeń elektroenergetycznych – G1;
  • urządzeń energetycznych (cieplnych) – G2;
  • gazowych – G3.

ADRESACI SZKOLENIA

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych.

Uczestnik szkolenia, ma możliwość uzyskać świadectwo kwalifikacyjne po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu do obsługi, konserwacji, remontu, montażu i prac kontrolno-pomiarowych, uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku Eksploatacji lub Dozoru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 poz.828; Dz.U. Nr 192 poz. 1184).

REALIZACJA SZKOLEŃ

Szkolenia są realizowane na terytorium całego kraju.
Prowadzimy szkolenia energetyczne zamknięte i otwarte dostosowując je do potrzeb klienta, ustalając z nim miejsce, czas trwania, jak również sam program szkolenia.

UWAGA – Na czas stanu zagrożenia epidemicznego realizujemy szkolenia w formie samokształcenia, do którego potrzebne będzie łącze internetowe.

Jeżeli preferujecie Państwo szkolenie, które nie wymaga stałego dostępu do Internetu, możemy przesłać materiały w formie pdf lub papierowej do samodzielnego zapoznania się przez osobę zainteresowaną.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Napisz do nas poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie lub zadzwoń 601-710-765.

KOSZT SZKOLENIA

Cena szkolenia w wysokości 60,00 zł brutto nie obejmuje opłaty egzaminacyjnej, która stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku (zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji).

W 2020r. wysokość opłaty za każdy egzamin wynosi: 260,00 zł.

Szkolenia są przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych:

Uprawnienia G1

Uprawnienia elektryczne – Grupa 1

Szkolenie dla osób zajmujących się Dozorem lub Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych tj. instalatorzy, elektromonterzy, konserwatorzy.

W tym uprawnienia pomiarowe – obejmujące szkolenie dla osób wykonujących pomiary odbiorcze i okresowe urządzeń i instalacji elektrycznych.

Szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – G1 – skierowane są dla osób zajmujących się eksploatacją (E) i dozorem (D) następujących urządzeń:

1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego.
2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kV.
5. Urządzenia elektrotermiczne.
7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.
10. Aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowanie i zabezpieczenie urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

W ramach szkolenia osoby ubiegające się o uprawnienia pomiarowe otrzymują materiały w formie pdf do samodzielnego zapoznania się obejmujące zakres:

1. Obowiązująca zasada w ochronie przeciwporażeniowej.
2. Wymagania dotyczące sprawdzań instalacji.
3. Zakres wykonywania odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji.
4. Częstość wykonywania okresowych pomiarów i badań.
5. Dokumentowanie wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych.
6. Wykonywanie poszczególnych rodzajów badań.
7. Wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowo-prądowymi.
8. Pomiary rezystancji uziomów.
9. Pomiary natężenia oświetlenia.
10. Pomiar prądów upływu.
11. Kontrola elektronarzędzi.
12. Badania spawarek i zgrzewarek.
13. Badania sprzętu ochronnego.

Wymagania stawiane kandydatom – ukończony 18 rok życia.

Czas trwania szkolenia o naborze otwartym to max. 4 godziny.

Bezpośrednio po szkoleniu umożliwiamy przeprowadzenie egzaminu przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu, uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacji, uprawniające do wykonywania prac eksploatacyjnych przez okres 5 lat od dnia wydania.
Dotyczy to również uprawnień pomiarowych, które zgodnie z Prawem Budowlanym uprawniają do przeprowadzania okresowej kontroli instalacji elektrycznych.

Uprawnienia G2

Uprawnienia energetyczne (cieplne) – Grupa 2

Szkolenie dla osób zajmujących się Dozorem lub Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych tj. palacze kotłów, serwisanci, instalatorzy, monterzy, hydraulicy, konserwatorzy, spawacze.

Szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych (cieplnych) – G2 – skierowane są dla osób zajmujących się eksploatacją (E) i dozorem (D) następujących urządzeń:

1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi.
2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW.
3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi.
4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW.
5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW.
6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW.
7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych.
8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg.
9. Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW.
10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

Wymagania stawiane kandydatom – ukończony 18 rok życia.

Czas trwania szkolenia o naborze otwartym to max. 4 godziny.

Bezpośrednio po szkoleniu umożliwiamy przeprowadzenie egzaminu przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu, uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacji, uprawniające do wykonywania prac eksploatacyjnych przez okres 5 lat od dnia wydania.

Uprawnienia G3

Uprawnienia gazowe – Grupa 3

Szkolenie dla osób zajmujących się Dozorem lub Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych tj. serwisanci, instalatorzy, monterzy, konserwatorzy, spawacze.

Szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń gazowych – G3– skierowane są dla osób zajmujących się eksploatacją (E) i dozorem (D) następujących urządzeń:

3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych.
4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe).
5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu).
6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.
7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa.
8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW.
10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

Wymagania stawiane kandydatom – ukończony 18 rok życia.

Czas trwania szkolenia o naborze otwartym to max. 4 godziny.

Bezpośrednio po szkoleniu umożliwiamy przeprowadzenie egzaminu przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu, uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacji, uprawniające do wykonywania prac eksploatacyjnych przez okres 5 lat od dnia wydania.

Obsługa BHP na najwyższym poziomie!