Zmiana w dokumentacji powypadkowej

Dnia 10 czerwca 2019 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1071 ogłoszone zostało nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Podpisane rozporządzenie przez Minister Elżbietę Rafalską wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązywać będzie od 25 czerwca 2019 r.

Zgodnie z §2 powyższego rozporządzenia, dotychczas stosowane formularze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. 2004 nr 227 poz. 2298) mogą być wykorzystywane jedynie do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2019 r.

Wprowadzone zmiany w rozporządzeniu:

 • zrezygnowano z obowiązku stosowania pieczęci i numeru REGON pracodawcy,
 • usunięto numeru identyfikacji podatkowej (NIP) osoby poszkodowanej,
 • usunięto miejsce urodzenia, a także imię ojca poszkodowanego pracownika,
 • pozostawiono natomiast PESEL i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość poszkodowanego pracownika i pracodawcy, co umożliwi identyfikację także obcokrajowców będących zarówno pracownikami i pracodawcami,
  ponadto:
 • warto zwrócić uwagę na pkt. 13 nowego wzoru formularza protokołu ustalenia okoliczności
  i przyczyn wypadku przy pracy, w którym pojawiły się nowe i w nowej formule zapisy:
  – zapoznany został z niniejszym protokołem oraz pouczony o prawie zgłoszenia do protokołu uwag i zastrzeżeń,
  – zgłasza uwagi i zastrzeżenia do protokołu: TAK/NIE6)
  (zgłoszone uwagi i zastrzeżenia należy dołączyć do protokołu).

Celem zmiany dotychczas obowiązującego wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy była minimalizacja liczby przetwarzanych danych osobowych, czyli dopasowanie przepisów do wymagań rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO).

Wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (pdf) – pobierz tutaj.

Źródło: rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. 2019 poz. 1071)

Recent Posts
Jak najprościej zdefiniować drabinę?Odpowiednia prezentacja kluczem do skutecznego szkolenia BHP