Szkolenie BHP – jak długo jest ważne?

Co warto wiedzieć o rodzajach szkoleń BHP oraz okresie ich ważności? Na najważniejsze pytania odpowiadamy w naszym wpisie. Zapraszamy do Betprim Safety!

Wstęp
Szkolenie BHP dotyczy wszystkich zatrudnionych w danej firmie osób. Obowiązek uczestnictwa w takim szkoleniu wynika z art. 2373 § 1 i 2 Kodeksu pracy. Co warto wiedzieć na temat szkoleń BHP? Na najważniejsze pytania odpowiadamy w naszym wpisie. Zapraszamy do lektury!

Spis treści:
1. Wstęp
2. Organizatorzy i osoby prowadzące szkolenia BHP
3. Szkolenie BHP online
3. Programy szkoleń BHP
4. Formy prowadzenia szkoleń BHP

Streszczenie artykułu
Ważność okresowego szkolenia BHP jest różna i uzależniona jest od rodzaju, na jakim jest pracownik zatrudniony. Szkolenia te w większości można prowadzić online za wyjątkiem szkoleń BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych – te odbywać się mogą wyłącznie stacjonarnie.

Artykuł
Szkolenie wstępne BHP odbywa się w dniu przyjęcia nowego pracownika do pracy. Szkolenie to jest obowiązkowe i składa się z dwóch elementów: instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Instruktaż ogólny zakłada zaznajomienie pracownika z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w danej firmie, które prowadzi:
– pracownik służby bhp,
– osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby
albo
– pracodawca, który sam wykonuje takie zadania,
lub
– pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności, zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp.
Z kolei podczas prowadzenia drugiej części szkolenia BHP (instruktażu stanowiskowego), nowozatrudniony pracownik ma możliwość poznania szczegółowych zagrożeń występujących na obejmowanym przez niego stanowisku pracy. Instruktaż taki przeprowadza:
– wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami
lub
– pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Wykładowcy i instruktorzy powinni posiadać zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne, zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.
Należy również mieć na uwadze, że pracownik wykonujący powierzone czynności na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.
W przypadku wprowadzenia na stanowisku zmian warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych maszyn, narzędzi i innych urządzeń – pracownik zatrudniony na tym stanowisku odbywa instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach.
Z kolei obowiązek przeprowadzenia szkolenia okresowego BHP nakłada na pracodawcę przeprowadzenie takich zajęć w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od daty zatrudnienia pracownika na stanowisku roboczym, pracowników służby BHP, pracowników inżynieryjno-technicznych i pracowników administracyjno-biurowych, a dla pozostałych grup zawodowych tj. pracodawców, osób kierujących pracownikami i osób wykonujących zadania służby BHP – do 6 miesięcy.

Co więcej warto wiedzieć o szkoleniu BHP?

Kto jest organizatorem szkolenia okresowego BHP?
Organizator szkolenia okresowego w dziedzinie bhp może być:
– pracodawca
lub
– jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Taką jednostką organizacyjną może być:
– placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego;
– szkoła ponadgimnazjalna;
– jednostka badawczo-rozwojowa, szkoła wyższa lub inna placówka naukowa;
– stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy;
– osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej – pod warunkiem, że taka jednostka organizacyjna prowadzi działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.
Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy mogą prowadzić jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.
Przez przygotowanie dydaktyczne należy rozumieć – ukończenie kształcenia lub szkolenia przygotowującego do prowadzenia procesu szkolenia w dziedzinie bhp w sposób zapewniający wysoką efektywność, z uwzględnieniem, odpowiednich dla określonych grup uczestników szkolenia i rodzajów szkolenia, form organizacyjnych i metod szkolenia oraz środków dydaktycznych.

Szkolenie BHP online
Przed pandemią szkolenia BHP prowadzone były stacjonarnie, jednak w dobie koronawirusa dopuszcza się prowadzenie instruktażu ogólnego w formie zajęć online. Warto dodać jednak, że nieco inaczej wygląda sytuacja z instruktażem stanowiskowym, którym mimo pandemii, prowadzony powinien być stacjonarnie. Oczywiście przepisy dopuszczają także prowadzenie takiego instruktażu online, jednak zdecydowanie bardziej zalecaną opcją jest spotkanie się z nowo zatrudnionym pracownikiem. Jest jeszcze jeden wyjątek: szkoleń BHP online nie prowadzi się dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Programy szkoleń BHP
Programy szkolenia wstępnego i okresowego w dziedzinie bhp powinny określać:
– szczegółową tematykę,
– formy realizacji i czas trwania szkolenia dla poszczególnych grup stanowisk.
Kto opracowuje programy?
Opracowuje je pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą – jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp, na podstawie ramowych programów szkolenia.
Organizator szkoleń z dziedziny bhp jest obowiązany sporządzać i przechowywać programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowanych dla określonych grup stanowisk, dzienniki zajęć, protokoły z przebiegu egzaminów i rejestry wydanych zaświadczeń.

Jakie są formy szkoleń?
Instruktaż – rozumie się przez to formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Kurs – rozumie się przez to formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych, składającego się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Samokształcenie kierowane – rozumie się przez to formę szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.
Seminarium – rozumie się przez to formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin lekcyjnych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp.

Recent Posts
Co warto wiedzieć o szkoleniu wstępnym BHP?Szkolenie BHP na stażu – co warto o nim wiedzieć?