Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Szkolenie BHP – jak długo jest ważne?

Co warto wiedzieć o rodzajach szkoleń BHP oraz okresie ich ważności? Na najważniejsze pytania odpowiadamy w naszym wpisie. Zapraszamy do Betprim Safety!

Wstęp
Szkolenie BHP dotyczy wszystkich zatrudnionych w danej firmie osób. Obowiązek uczestnictwa w takim szkoleniu wynika z art. 2373 § 1 i 2 Kodeksu pracy. Co warto wiedzieć na temat szkoleń BHP? Na najważniejsze pytania odpowiadamy w naszym wpisie. Zapraszamy do lektury!

Spis treści:
1. Wstęp
2. Organizatorzy i osoby prowadzące szkolenia BHP
3. Szkolenie BHP online
3. Programy szkoleń BHP
4. Formy prowadzenia szkoleń BHP

Streszczenie artykułu
Ważność okresowego szkolenia BHP jest różna i uzależniona jest od rodzaju, na jakim jest pracownik zatrudniony. Szkolenia te w większości można prowadzić online za wyjątkiem szkoleń BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych – te odbywać się mogą wyłącznie stacjonarnie.

Artykuł
Szkolenie wstępne BHP odbywa się w dniu przyjęcia nowego pracownika do pracy. Szkolenie to jest obowiązkowe i składa się z dwóch elementów: instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Instruktaż ogólny zakłada zaznajomienie pracownika z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w danej firmie, które prowadzi:
– pracownik służby bhp,
– osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby
albo
– pracodawca, który sam wykonuje takie zadania,
lub
– pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności, zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp.
Z kolei podczas prowadzenia drugiej części szkolenia BHP (instruktażu stanowiskowego), nowozatrudniony pracownik ma możliwość poznania szczegółowych zagrożeń występujących na obejmowanym przez niego stanowisku pracy. Instruktaż taki przeprowadza:
– wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami
lub
– pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Wykładowcy i instruktorzy powinni posiadać zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne, zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.
Należy również mieć na uwadze, że pracownik wykonujący powierzone czynności na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.
W przypadku wprowadzenia na stanowisku zmian warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych maszyn, narzędzi i innych urządzeń – pracownik zatrudniony na tym stanowisku odbywa instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach.
Z kolei obowiązek przeprowadzenia szkolenia okresowego BHP nakłada na pracodawcę przeprowadzenie takich zajęć w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od daty zatrudnienia pracownika na stanowisku roboczym, pracowników służby BHP, pracowników inżynieryjno-technicznych i pracowników administracyjno-biurowych, a dla pozostałych grup zawodowych tj. pracodawców, osób kierujących pracownikami i osób wykonujących zadania służby BHP – do 6 miesięcy.

Co więcej warto wiedzieć o szkoleniu BHP?

Kto jest organizatorem szkolenia okresowego BHP?
Organizator szkolenia okresowego w dziedzinie bhp może być:
– pracodawca
lub
– jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Taką jednostką organizacyjną może być:
– placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego;
– szkoła ponadgimnazjalna;
– jednostka badawczo-rozwojowa, szkoła wyższa lub inna placówka naukowa;
– stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy;
– osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej – pod warunkiem, że taka jednostka organizacyjna prowadzi działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.
Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy mogą prowadzić jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.
Przez przygotowanie dydaktyczne należy rozumieć – ukończenie kształcenia lub szkolenia przygotowującego do prowadzenia procesu szkolenia w dziedzinie bhp w sposób zapewniający wysoką efektywność, z uwzględnieniem, odpowiednich dla określonych grup uczestników szkolenia i rodzajów szkolenia, form organizacyjnych i metod szkolenia oraz środków dydaktycznych.

Szkolenie BHP online
Przed pandemią szkolenia BHP prowadzone były stacjonarnie, jednak w dobie koronawirusa dopuszcza się prowadzenie instruktażu ogólnego w formie zajęć online. Warto dodać jednak, że nieco inaczej wygląda sytuacja z instruktażem stanowiskowym, którym mimo pandemii, prowadzony powinien być stacjonarnie. Oczywiście przepisy dopuszczają także prowadzenie takiego instruktażu online, jednak zdecydowanie bardziej zalecaną opcją jest spotkanie się z nowo zatrudnionym pracownikiem. Jest jeszcze jeden wyjątek: szkoleń BHP online nie prowadzi się dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Programy szkoleń BHP
Programy szkolenia wstępnego i okresowego w dziedzinie bhp powinny określać:
– szczegółową tematykę,
– formy realizacji i czas trwania szkolenia dla poszczególnych grup stanowisk.
Kto opracowuje programy?
Opracowuje je pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą – jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp, na podstawie ramowych programów szkolenia.
Organizator szkoleń z dziedziny bhp jest obowiązany sporządzać i przechowywać programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowanych dla określonych grup stanowisk, dzienniki zajęć, protokoły z przebiegu egzaminów i rejestry wydanych zaświadczeń.

Jakie są formy szkoleń?
Instruktaż – rozumie się przez to formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Kurs – rozumie się przez to formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych, składającego się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Samokształcenie kierowane – rozumie się przez to formę szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.
Seminarium – rozumie się przez to formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin lekcyjnych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp.

Recent Posts
Co warto wiedzieć o szkoleniu wstępnym BHP?Szkolenie BHP na stażu – co warto o nim wiedzieć?