Szkolenia BHP jak często?

Jak często trzeba organizować szkolenia BHP dla pracowników? Jak długo trwa szkolenie i ile czasu trzeba na nie przeznaczyć? Wyjaśniamy, co jaki czas trzeba odbyć szkolenie BHP. Sprawdź!
Spis treści:

 • Szkolenia BHP jak długo ważne
 • Szkolenie BHP jak długo trwa
 • Szkolenia BHP w firmie jak często

Szkolenia BHP jak długo ważne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860 z późn. zm.) szkolenia BHP nie zawsze są ważne przez taki sam okres.

Szkolenie wstępne bhp w formie instruktażu dla pracodawców i osób kierujących pracownikami ważne jest przez 6 miesięcy od dnia zatrudnienia, natomiast dla pozostałych grup zawodowych ważne jest nie dłużej niż 12 miesięcy od chwili zatrudnienia.
Szkolenia okresowe bhp w zależności od grupy zawodowej mogą być przeprowadzone w formie kursu, seminarium, instruktażu lub samokształcenia kierowanego i ważne na okres:

 • max. 6 lat dla pracowników administracyjno-biurowych w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego;
 • max. 5 lat dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego;
 • max. 5 lat dla pracowników inżynieryjno–technicznych w formie kursu, seminarium, samokształcenia kierowanego;
 • max. 5 lat dla pracowników służby bhp w formie kursu;
 • max. 3 lata dla pracowników zatrudnieniowych na stanowiskach robotniczych (a jeżeli wykonują prace szczególnie niebezpieczne to, co najmniej raz w roku), w formie instruktażu.

Szkolenie wstępne i okresowe BHP – jak długo trwa

Jak długo trwa szkolenie wstępne i okresowe BHP? Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860 z późn. zm.), szkolenie wstępne bhp dzielimy na instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy.

Czas trwania instruktażu ogólnego to min. 3 godziny lekcyjne przeprowadzane przez pracownika Służby BHP albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający wiedzę umiejętności do właściwej realizacji instruktażu. Natomiast dla osób, które po raz pierwszy podejmują prace związaną z kierowaniem innymi pracownikami, czas ten powinno się wydłużyć, o co najmniej dodatkowe 45 minut i w tym czasie zapoznać ich z obowiązkami i odpowiedzialnością z tym związaną.

Instruktaż stanowiskowy wchodzący w zakres szkolenia wstępnego BHP trwa, co najmniej 8 godzin lekcyjnych. Wyjątkiem od tej reguły są pracownicy administracyjno-biurowi, dla których instruktaż stanowiskowy może być skrócony jedynie do 2 godzin lekcyjnych. W sytuacji, gdy wykonywana przez pracownika praca wiąże się z wykonywaniem wielu skomplikowanych czynności np. obsługą wielu maszyn to taki instruktaż może trwać nawet kilka dni.

Instruktaż ten przeprowadza osoba kierująca pracownikami (brygadzista, mistrz, specjalista, kierownik) lub pracodawca, jeżeli posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz zostały przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, czas trwania szkoleń okresowych BHP jest uzależniony od stanowiska, na jakim pracownik jest zatrudniony i tak:

 • pracodawcy i inni pracownicy pełniący funkcje kierownicze oraz osoby na stanowiskach inżynieryjno-technicznych muszą odbyć minimum 16 godzin lekcyjnych trwających po 45 min
 • osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych są zobowiązani do odbycia obligatoryjnego szkolenia okresowego bhp, które trwa minimum 8 godzin lekcyjnych.
 • szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych również powinno trwać, co najmniej 8 godzin lekcyjnych.
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, muszą odbyć szkolenie trwające min. 32 godziny lekcyjne.

Szkolenia BHP w firmie jak często

Jak często powinny się odbywać szkolenia BHP w firmie? Zgodnie z zapisami rozporządzenia wskazanego powyżej, szkolenia okresowe bhp odbywają:

 • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności brygadziści, mistrzowie, kierownicy – nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe musi się odbyć do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy;
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których wykonywane są prace wiążące się ze szczególnymi zagrożeniami – raz do roku. Pierwsze szkolenie okresowe dla stanowisk robotniczych musi się odbyć do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy;
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji – nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe musi się odbyć do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy;
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby – nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe musi się odbyć do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy;
 • pracownicy administracyjno-biurowi – nie rzadziej niż raz na 6 lat, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w zakładach pracy mieszczących się w nie wyższej niż 3 kategorii ryzyka. Pierwsze szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych musi się odbyć do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy;
 • inni niewymienieni powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe musi się odbyć do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy.

Podane powyżej częstotliwości szkoleń są minimalnymi wartościami. To pracodawca ostatecznie ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach. Jeżeli uzna za wskazane lub konieczne, może skrócić okresy wskazane rozporządzeniu.

Każdy pracodawca powinien na bieżąco sprawdzać terminy kolejnych szkoleń okresowych BHP, aby zorganizować szkolenie przed upływem ważności poprzednich szkoleń BHP dla swoich pracowników. Możliwe jest zapisanie pracowników na szkolenie otwarte lub zorganizowanie szkolenia zamkniętego w siedzibie firmy.

Recent Posts
Odpowiednia prezentacja kluczem do skutecznego szkolenia BHPszkolenie-okresowe-bhp-dla-pracowników