Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy względem pracownika w zakresie BHP?

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, by chronić ich zdrowie i życie. Zatem jakie działania powinien podjąć pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy? O czym powinien pamiętać? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP są zawarte w przepisach Działu Dziesiątego Kodeksu pracy. Zgodnie z ich treścią, pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy za wykorzystaniem osiągnięć nauki i techniki, zwracając szczególną uwagę na:

  • Organizację pracy tak, aby zapewniała bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
  • Przestrzeganie w firmie przepisów oraz zasad w zakresie BHP.
  • Eliminację niedogodności w zakresie BHP.
  • Reagowanie na potrzeby pracowników w zakresie BHP oraz dostosowanie środków ochrony zdrowia i życia, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.
  • Uwzględnianie w swoich działaniach ochrony zdrowia i życia także pracowników młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących piersią oraz pracowników niepełnosprawnych.
  • Wykonywanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.
  • Stosowanie się do zaleceń społecznego inspektora pracy.

Pracodawca a szkolenia BHP

Zatrudnienie nowego pracownika wiąże się dla pracodawcy z koniecznością zapewnienia mu odpowiedniego do stanowiska pracy szkolenia z zakresu BHP. Szkolenie ma na celu przekazanie instrukcji związanych z wykonywaniem pracy na danym stanowisku, a także poinformowanie o sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, z jakimi wiąże się ta praca oraz o sposobach postępowania w razie wystąpienia takich sytuacji. Szkolenie odbywa się w czasie pracy, a jego koszty pokrywa pracodawca.

Recent Posts
Odzież robocza