Nieprzestrzeganie przepisów BHP – jakie kary dla pracowników?

Chcesz wiedzieć więcej na temat przepisów BHP? Dzielimy się wiedzą, jakie kary obowiązują za nieprzestrzeganie tych przepisów. Zapraszamy do lektury!

Wstęp
Powszechnie wiadomo, że bezpieczeństwo i higiena pracy (w skrócie BHP), to zbiór zasad obowiązujących w każdym środowisku zawodowym. Obecnie dokłada się wszelkich starań, by przepisy te były przestrzegane i respektowane. Co jednak w sytuacjach, gdy przepisy BHP nie są przestrzegane przez pracowników? Zapraszamy do lektury naszego wpisu.

Streszczenie artykułu
Nagana, upomnienie lub kara pieniężna do wysokości nawet 1/10 miesięcznego wynagrodzenia pracownika. To spotkać może wszystkie te osoby, które są zatrudnione w danej firmie i nie stosują się do obowiązujących w niej zasad. Co ciekawe, wpływy z kar pieniężnych mogą być zainwestowane jedynie w poprawę warunków BHP w przedsiębiorstwie. Nie mogą być wykorzystane do innych celów.

Spis treści
1. Wstęp
2. Niestosowanie się do zasad BHP – konsekwencje
3. Kara pieniężna – jak wysoka?
4. Wpływy z kary – jak można zainwestować?

Artykuł
Na pracodawcy leży obowiązek zapewnienia swoim pracownikom dostępu do profesjonalnej odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej. Także to pracodawca jest odpowiedzialny za skuteczne wdrożenie przepisów BHP gwarantujących maksymalne bezpieczeństwo zdrowia i życia swoich podwładnych. Co dzieje się jednak wówczas, gdy to pracownik nie przestrzega przepisów BHP? Na najważniejsze pytania odpowiadamy w naszym wpisie.

Niestosowanie się do zasad BHP – konsekwencje
O tym, w jaki sposób i jak mocno pracownik naruszył przepisy BHP obowiązujące w danym miejscu pracy, decyduje pracodawca. To on dokonuje oceny naruszenia przepisów. Jakie konsekwencje może wyciągnąć wobec swoich podwładnych? Jak się okazuje, może ich ukarać na jeden z trzech sposobów. Do konsekwencji nieprzestrzegania przepisów BHP zalicza się nagany, upomnienia, ale również kary pieniężne. Może zdarzyć się i tak, że kolejne naruszenie przepisów przez pracownika może skutkować jeszcze większymi konsekwencjami. Warto jednak podkreślić, że w każdym z przypadków pracownik ma prawo do zostania wysłuchanym przez pracodawcę i obrony swojego stanowiska.

Kara pieniężna – jak wysoka?
Zapis o tym jak duże mogą być konsekwencje finansowe dla pracownika nieprzedającego zasad BHP w miejscu zatrudnienia, znajduje się w Kodeksie Pracy. Kodeks ten podaje więc, że najniższą karą finansową będzie równowartość wynagrodzenia za 1 dzień pracy osoby zatrudnionej. Wartość ta może jednak wzrosnąć i wynieść maksymalnie nawet 1/10 pensji miesięcznej pracownika. Co ważne – pracodawca nie będzie czekał na to, aż pracownik wyrazi zgodę na potrącenie kary z miesięcznego wynagrodzenia. Kara ta zostanie odliczona bezpośrednio z miesięcznej pensji pracownika.

Wpływy z kary – jak można zainwestować?
Środki pieniężne pozyskane z tytułu naruszenia przez pracownika zasad BHP obowiązujących w środowisku pracy nie mogą być przeznaczone na dowolny cel. Zapisy polskiego prawa mówią o konieczności zainwestowania tych środków w poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w danym środowisku zawodowym.

Recent Posts
Czym jest instruktaż ogólny?Kim jest społeczny inspektor BHP?