Jakie szkolenia powinni przejść nowi pracownicy?

Interesuje Cię temat profesjonalnych szkoleń BHP? Chcesz wiedzieć, jakie szkolenia obowiązują nowych pracowników? Skorzystaj z oferty Betprim Safety. Warto!

Wstęp

Zatrudnienie nowych pracowników wiąże się dla pracodawcy z szeregiem obowiązków, których musi dopełnić wynikających z Kodeksu pracy. Warto podkreślić, że zanim nowo zatrudnione osoby obejmą swoje stanowisko, powinny przejść między innymi szkolenie BHP. Jaką wiedzę powinni zdobyć, by zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami w zakresie BHP, mogli wykonywać swoją pracę? Zapraszamy do lektury naszego wpisu – prezentujemy odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Spis treści
1. Wstęp
2. Instruktaż ogólny i stanowiskowy obowiązkowy
3. Szkolenia okresowe BHP
4. Wstępne szkolenie BHP – kogo nie obowiązuje?

Streszczenie artykułu
Każdy nowozatrudniony pracownik ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu wstępnym BHP, a w okresie do 1 roku od dnia zatrudnienia (w zależności od stanowiska) – szkolenia okresowego BHP. Za organizację takich szkoleń odpowiedzialny jest pracodawca.

Artykuł
Zanim nowozatrudnione w danej firmie osoby będą mogły rozpocząć wykonywanie pracy, powinny uczestniczyć w zorganizowanym przez pracodawcę szkoleniu wstępnym BHP. To obowiązek, który według prawa stanowi dopuszczenie do pracy. Jak wyglądają szkolenia dla nowych pracowników w firmie?

Instruktaż ogólny i stanowiskowy obowiązkowy
Nowi pracownicy mają obowiązek udziału w szkoleniu wstępnym BHP – tu głównie chodzi o poznanie pracownika z istotą bezpieczeństwa i higieny pracy, zakres obowiązków a także uprawnień pracodawcy
i pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy jak również organizacji społecznych. Instruktaż ogólny powinien zawierać jeszcze zagadnienia z zakresu odpowiedzialności za naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad poruszania się na terenie zakładu pracy, zagrożeń wypadkowych i zagrożeń dla zdrowia występujące w zakładzie a także podstawowe środki zapobiegawcze. Jaką jeszcze wiedze zdobędzie pracownik na instruktażu ogólnym? Pozna przepisami i zasadami BHP, zapozna się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dowie się również, jak wygląda proces ewakuacji z obiektów zakładu.
Warto podkreślić, że za organizację i przeprowadzenie instruktażu ogólnego odpowiada najczęściej pracodawca – takie szkolenie może przeprowadzić samodzielnie pod warunkiem, że ma aktualne szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp. W sytuacji, gdy takich wymagań nie spełnia – dobrze byłoby, żeby zlecił przeprowadzenie instruktażu ogólnego własnej służbie BHP lub firmie zewnętrznej, gdy takiej służby nie ma w firmie. Ile czasu trwa instruktaż ogólny? Wiedza z tego obszaru przekazywana jest najczęściej w ciągu trzech godzin lekcyjnych.
Ponadto, nowo zatrudniony pracownik musi odbyć instruktaż stanowiskowy przygotowujący do wykonywania określonej pracy. Tego rodzaju szkolenie odbywać się będzie już bezpośrednio na stanowisku pracy, który obejmuje omówienie warunków pracy z uwzględnieniem elementów pomieszczenia mających wpływ na pracę pracownika, elementów stanowiska roboczego w nawiązaniu do procesu produkcyjnego. Instruktaż stanowiskowy obejmuje również prezentację przez instruktora sposobu wykonywania poszczególnych czynności na stanowisku, zgodnie z przepisami i zasadami bhp uwzględniający m.in. metody bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności, próbne a następnie samodzielne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora. Osoba biorąca udział w instruktażu stanowiskowym powinna być także zapoznanie z kartą oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska pracy.

Szkolenia okresowe BHP
Konieczność uczestniczenia w szkoleniu okresowym BHP wyznaczają przepisy – w ciągu roku od chwili zatrudnienia, pracownik zobowiązany jest do udziału w szkoleniu okresowym BHP, a dla pracodawców i osób kierujących pracownikami do 6 miesięcy od dnia zatrudnienia. Obowiązek ten nie dotyczy stanowisk administracyjno-biurowych, które zaliczane są do kategorii ryzyka nie wyższej niż trzecią.
Po odbyciu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. Taki dokument jest ważny przez 3 lata dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 6 lat dla osób zajmujących stanowiska administracyjno-biurowe, a pozostałych 5 lat. Przed upływem tych okresów konieczne jest ponowne przeprowadzenie zajęć szkoleniowych z zakresu BHP.

Wstępne szkolenie BHP – kogo nie obowiązuje?
Nie każdy ma obowiązek uczestniczenia w wstępnym szkoleniu BHP. Zwolnieni z tego obowiązku są ci pracownicy, którzy podejmują pracę na tym samym stanowisku, jakie zajmowali wcześniej u danego pracodawcy bezpośrednio lub z przerwą nie dłuższą niż 30 dni przed podpisaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Recent Posts
Co powinna zawierać instrukcja BHP?Co warto wiedzieć o szkoleniu wstępnym BHP?